Uw dossier

Iedere psycholoog is wettelijk verplicht een dossier en administratie bij te houden. In dit elektronisch dossier worden de gegevens (o.a. naam, adres, geboortedatum, BSN, huisarts, verwijsbrief) vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. Tevens worden de gegevens over het verloop van de behandeling en afgenomen diagnostische testen hierin bewaard. De wet verplicht om de dossiers minimaal vijftien jaar te bewaren.

Uw persoonsgegevens

De Ouder & Kind Praktijk Haarlem houdt zich in alle gevallen aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de eerder genoemde WGBO.

Persoonsgegevens van cliënten worden door de Ouder & Kind Praktijk Haarlem verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

  • Administratie en boekhouding
  • Het registreren van aanmeldingen
  • Psychologisch onderzoek en behandeling, op de cliënt afgestemd
  • Communicatie over de behandeling met derden
  • Effectmeting (ROM): aan het begin en eind van de behandeling
  • Declareren van vergoede zorg bij de gemeente (jeugd)

Geheimhouding

De behandelaren van de Ouder & Kind Praktijk Haarlem hebben geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wel kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hier toestemming voor geeft. Derden zijn over het algemeen zorgprofessionals die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling, zoals de verwijzer die ons vraagt om in grote lijnen op de hoogte te worden gesteld van het beloop van de behandeling en eventuele adviezen. Dit zal alleen gebeuren in overleg en met toestemming van u.

Ten aanzien van dit toestemmingsvereiste bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, bijvoorbeeld wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact mu om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Uw rechten

U hebt als cliënt tijdens of na afronding van de behandeling of het onderzoek recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Het dossier is eigendom van de praktijk, u kunt het dossier dus niet meenemen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u de betreffende behandelaar vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij van mening zijn dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Rechten van uw kind

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Het kind kan dan bezwaar maken tegen inzage door ouders. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

Vragen

Heeft u een vraag? Bijvoorbeeld over met wie wij uw gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.